Guida dhe Manuale

Manuale mbi Parandalimin e Konfliktit te Interesit

Publikime në interes të Autoriteteve Përgjegjëse dhe Zyrtarëve

Manual

Manual shpjegues dhe trajnimi mbi rolin e autoriteteve përgjegjëse në parandalimin e kontrollin e konfliktit të interesave.

Manual nr.1

Shpjegues dhe trajnimi mbi parandalimin e konfliktit të interesave.

Manual nr.2

Mbi parandalimin e Konfliktit të Interesave në prokurimet publike.

Manual nr.3

Shpjegues dhe trajnimi mbi parandalimin e konfliktit të interesave në pushtetin vendor.

Komentarë mbi Parandalimin e Konfliktit te Interesit

Publikime në interes të Autoriteteve Përgjegjëse dhe Zyrtarëve