Akte nënligjore

Urdher Nr. 809, date 25.05.2017

Urdhër nr. 809, datë 25.5.2007 “Për përcaktimin e kategorisë së zyrtarëve të administratës tatimore, të cilët i nënshtrohen kufizimeve të nenit 32, të ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, të ndryshuar

URDHËR Nr. 1406, datë 05.09.2014

Urdhër nr. 1406, datë 5.9.2014 “Për miratimin e Rregullores për Parandalimin e Konfliktit të Interesave në ushtrimin e funksioneve publike në ILDKPKI”

Urdhër nr. 1008, datë 18.6.2014

Urdhër nr. 1008, datë 18.6.2014 “Për përcaktimin e kategorisë së zyrtarëve të administratës tatimore të cilët i nënshtrohen kufizimeve të nenit 32 të ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar

URDHËR Nr. 1007, datë 18.06.2014

Urdhër nr. 1007, datë 18.6.2014 “Për përcaktimin e kategorisë së zyrtarëve të administratës doganore të cilët i nënshtrohen kufizimeve të nenit 32 të ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar

URDHËR Nr. 3528, datë 23.06.2014

Urdhër nr. 3528, datë 23.6.2014 “Për zbatimin e nenit 21 të ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005″, i ndryshuar, për Agjencinë e Prokurimit Publik

URDHËR Nr. 28, datë 13.03.2014

Urdhër nr. 28, datë 13.3.2014 “Për përcaktimin e shkeljeve të tjera të ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar