Rregullore dhe Udhëzime

Udhëzim Nr.1 Datë 23.09.2016

Udhëzim Nr.1, datë 23.09.2016 “Për miratimin/përcaktimin e strukturës, kriteret e përzgjedhjes dhe trajnimin e punonjësve të njësisë përgjegjëse në subjektet private”

Rregullore

Rregullore për hetimin Administrativ të kërkesës së sinjalizuesit për mbrojtjen nga hakmarrja në ILDKPKI

Rregullore

Rregullore për hetimin Administrativ të sinjalizimit dhe mbrojtjen e konfidencialitetit në ILDKPKI