Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in C:\xampp\htdocs\wp-content\themes\Divi\includes\builder\functions.php on line 6044
Rregullore dhe Udhezime Sector 3 | ILDKPKI

Rregullore dhe Udhëzime

Udhëzim Nr.1 Datë 23.09.2016

Udhëzim Nr.1, datë 23.09.2016 “Për miratimin/përcaktimin e strukturës, kriteret e përzgjedhjes dhe trajnimin e punonjësve të njësisë përgjegjëse në subjektet private”

Rregullore

Rregullore për hetimin Administrativ të kërkesës së sinjalizuesit për mbrojtjen nga hakmarrja në ILDKPKI

Rregullore

Rregullore për hetimin Administrativ të sinjalizimit dhe mbrojtjen e konfidencialitetit në ILDKPKI


NJOFTIM MBI PLOTËSIMIN E DEKLARATËS SË INTERESAVE PRIVATE PERIODIKE VJETORE NË FORMAT ELEKTRONIK PËR SUBJEKTE NË FUNKSION

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, ju sjell në vëmendje subjekteve të cilët mbartin detyrimi për deklarim se, duke filluar nga data 1 Janar 2022 deri më 31 Mars 2022 duhet të plotësojnë deklaratën e interesave private në sistemin elektronik EACIDS, duke aksesuar linkun: https://deklarimi.ildkpki.al/

Ngarkohen Autoritetet Përgjegjëse për Parandalimin e Konfliktit të Interesit pranë institucioneve publike, për të marrë të gjitha masat për njoftimin dhe këshillimin e zyrtarëve në institucionet përkatëse, si dhe në ato të varësisë.