Raportet nga KLSH

Viti 2018

Raport për auditimin e ushtruar në Inspektoratin e Lartë të Deklarimit, Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, TIRANE 2018.

 

Viti 2016

Raport për auditimin e ushtruar në Inspektoratin e Lartë të Deklarimit, Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, TIRANE 2016

Viti 2013

Përfundimet e auditimit të ushtruar në ILDKPKI, viti 2013

Viti 2013

Raport për auditimin e ushtruar në ILDKPKI, viti 2013