Vende Vakante

19 Dhjetor 2022

Njoftimi i datës 19.12.2022, për shpalljen e kandidatëve fitues në procedurën “Ngritja në detyrë” për 2 (dy) vende të lira pune të nivelit të mesëm drejtues, në pozicionin “Ndihmës Inspektor” në ILDKPKI.

16 Dhjetor 2022

Njoftimi i datës 16.12.2022, mbi shpalljen e kandidatit fitues, në procedurën “Pranim në shërbimin civil ” për 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë ekzekutive në grupin e pozicioneve të administrimit të përgjithshëm në pozicionin “Specialist në Sektorin e Arkiv-Protokollit dhe Administrimit të Deklaratave”, në ILDKPKI.

7 Dhjetor 2022

Njoftim i datës 7.12.2022, për anulimin e procedurës së konkurrimit për 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë së nëpunësit civil të lartë drejtues, në pozicionin “Inspektor”, pranë ILDKPKI.

30 Nëntor 2022

Njoftimi i datës 30.11.2022, mbi rezultatet e verifikimit paraprak, në procedurën “Ngritja në detyrë”, për 2 (dy) vende të lira pune në kategorinë e nëpunësve civilë të mesëm drejtues, në pozicionin “Ndihmës Inspektor” në ILDKPKI.

30 Nëntor 2022

Njoftimi i datës 30.11.2022, mbi rezultatet e verifikimit paraprak, në procedurën “Pranimi në shërbimin civil”, për 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë ekzekutive në grupin e pozicioneve të administrimit të përgjithshëm, në pozicionin Specialist në Sektorin e Arkiv-Protokollit dhe Administrimit të Deklaratave, në ILDKPKI.

23 Nëntor 2022

Njoftimi i datës 23.11.2022, mbi rezultatet e verifikimit paraprak në procedurën “Lëvizja Paralele” për 2 (dy) vende të lira pune në kategorinë e nëpunësve civilë të mesëm drejtues, në pozicionin ‘‘Ndihmës Inspektor’’, në ILDKPKI.

22 Nëntor 2022

Njoftim i datës 22.11.2022, mbi rezultatet e verifikimit paraprak në procedurën “Lëvizje Paralele” për 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë ekzekutive në grupin e pozicioneve të administrimit të përgjithshëm në pozicionin “Specialist në Sektorin e Arkiv-Protokollit dhe Administrimit të Deklaratave të Pasurisë”, në ILDKPKI.

07 Nëntor 2022

Njoftim i datës 7.11.2022, për 1 (një) vend të lirë pune, të kategorisë ekzekutive në grupin e pozicioneve të administrimit të përgjithshëm, në pozicionin Specialist në Sektorin e Arkiv-Protokollit dhe Administrimit të Deklaratave të Pasurisë.

07 Nëntor 2022

Njoftimi i datës 7.11.2022, për shpalljen 2 (dy) vende të lira pune të nivelit të mesëm drejtues, në pozicionin Ndihmës Inspektor pranë ILDKPKI.

07 Nëntor 2022

Njoftimi i datës 7.11.2022, për shpalljen e një vendi të lirë pune të kategorisë së nëpunësit civilë të lartë drejtues, në pozicionin “ Inspektor ” pranë ILDKPKI.