Vende Vakante

20 Maj 2022

Njoftim i datës 20.5.2022 mbi rezultatet e verifikimit paraprak, në procedurën “Levizja paralele”, për 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë ekzekutive në grupin e pozicioneve të administrimit të posaçëm në pozicionin, Specialist në Sektorin e Administrimit Financë – Buxhet (Financë) në ILDKPKI.

20 Maj 2022

Njoftim i datës 20.5.2022 mbi rezultatet e verifikimit paraprak, në procedurën “Levizja paralele”, për 1 (një) vend të lirë pune, të kategorisë ekzekutive në grupin e pozicioneve të administrimit të përgjithshëm në pozicionin, Specialist në Sektorin e Arkiv-Protokoll dhe Administrimit të Deklaratave të Pasurisë në ILDKPKI

19 Maj 2022

Njoftim i datës 19.5.2022 mbi rezultatet e verifikimit paraprak, në procedurën “Levizja paralele”, për 2 (dy) vende të lira pune të kategorisë ekzekutive në grupin e pozicioneve të administrimit të posaçëm në pozicionin, Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve me Autoritetet Përgjegjëse në ILDKPKI.

9 Maj 2022

Njoftimi i datës 9.5.2022, për shpalljen e një vendi të lirë pune të kategorisë së nëpunësit civilë të lartë drejtues, në pozicionin “ Inspektor ” pranë ILDKPKI.

6 Maj 2022

Njoftim i datës 6.5.2022, për 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë ekzekutive në grupin e pozicioneve të administrimit të posaçëm në pozicionin Specialist në Sektorin e Administrimit Financë – Buxhet (Financë) në ILDKPKI.

6 Maj 2022

Njoftim i datës 6.5.2022, për 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë ekzekutive në grupin e pozicioneve të administrimit të përgjithshëm në pozicionin Specialist në Sektorin e Arkiv-Protokollit dhe Administrimit të Deklaratave të Pasurisë në ILDKPKI.

6 Maj 2022

Njoftimi i datës 6.5.2022, për 2 (dy) vende të lira pune të kategorisë ekzekutive në grupin e pozicioneve të administrimit të posaçëm në pozicionin Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve me Autoritetet Përgjegjëse në ILDKPKI.