Vende Vakante

Vende Vakante

13 Shtator 2023

Njoftim i datës 13.9.2023, mbi rezultatet e verifikimit paraprak, në procedurën “Ngritja në detyrë”, për 1 (një) vend të lirë pune në kategorinë e nëpunësve civilë të mesëm drejtues, në pozicionin “Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Administrimit” në ILDKPKI.

6 Shtator 2023

Njoftim i datës 6.9.2023, mbi rezultatet e verifikimit paraprak në procedurën “Lëvizja Paralele” për 1 (një) vend të lirë pune në kategorinë e nëpunësve civilë të mesëm drejtues, në pozicionin ‘‘Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Administrimit’’, në ILDKPKI.

21 Gusht 2023

Njoftim i datës 21.8.2023, për shpalljen e 1 (një) vendi të lirë pune të kategorisë së mesme drejtuese, në pozicionin “Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Administrimit”, pranë ILDKPKI.