Kodi i Etikes

Kodi i Etikës

Kodi i Etikës së Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave.

URDHËR Nr. 1286, datë 02.09.2014

Urdhër nr. 1286, datë 2.9.2014 “Për përcaktimin e masave për ndalimin e pirjes së duhanit në mjediset e punës së ILDKPKI-së”

URDHËR Nr. 1284, datë 02.09.2014

Urdhër nr. 1284, datë 2.9.2014 “Për miratimin e Kodit të Etikës së ILDKPKI-së”