Organika

FunksioniNr. i punonjësveKategoria/klasa
I.Inspektori i Përgjithshëm1Ligj nr. 9584, datë 17.7.2006
II.Kabineti
Drejtor Kabineti1II-a
Këshilltar1II-b
Sekretar i Inspektorit të Përgjithshëm1VKM
III. Sekretari i Përgjithshëm1I-b
IV. Inspektorë
Inspektorë28II-a
Ndihmësinspektorë12II-b
V. Drejtoria Juridike dhe e Marrëdhënieve
me Institucionet
Drejtor1II-b
V/1. Sektori i Marrëdhënieve me Autoritetet
Përgjegjëse
Përgjegjës sektori1III-a
Specialistë3III-b
V/2. Sektori i Këshillimit Juridik
Specialist2III-b
VI. Drejtoria e Financës dhe Administrimit
Drejtor1II-b
VI/1. Sektori i Administrimit të IT
Përgjegjës sektori1III–a
Specialist2III–b
VI/2. Sektori i Protokoll-Arkivit dhe Administrimit
të Deklaratave të Pasurisë
Përgjegjës sektori1III–a
Specialist5III–b
VI/3. Sektori i Administrimit të Financë-Buxhetit
Specialist finance1IV-a
Specialist buxheti1III-b
Magazinier1VI
Shofer2IV
Recepsionist1III
Pastruese2I
Gjithsej70 punonjës