Adresa

Inspektorati i Larte i Deklarimit dhe Kontrollit te Pasurive dhe Konfliktit të Interesave

Rruga “Reshit Collaku”

Tirane, Shqiperi

Telefon pa pagesë

Per raportim te deklarimeve te rreme ose per informacion te procesit te deklarimit:

0800 9999

Telefon

Sektori Marrëdhënieve me Autoritetet Përgjegjëse
+ 355 42 259 461