Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in C:\xampp\htdocs\wp-content\themes\Divi\includes\builder\functions.php on line 6044
Si të shmangim konfliktin | ILDKPKI

Si të shmangim konfliktin

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave është autoriteti qëndror përgjegjës për zbatimin e ligjit nr.9367, datë 7.4.2005 “,Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar.
Autoritetet dhe strukturat përgjegjëse për zbatimin e këtij ligji në institucionet publike janë:
a) eprorët e zyrtarëve, sipas hierarkisë, brenda një institucioni publik;
b) drejtoritë, njësitë e burimeve njerëzore apo njësitë e ngarkuara a të ngritura posaçërisht, sipas nevojës dhe mundësive të çdo institucioni publik;
c) institucionet eprore.


NJOFTIM MBI PLOTËSIMIN E DEKLARATËS SË INTERESAVE PRIVATE PERIODIKE VJETORE NË FORMAT ELEKTRONIK PËR SUBJEKTE NË FUNKSION

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, ju sjell në vëmendje subjekteve të cilët mbartin detyrimi për deklarim se, duke filluar nga data 1 Janar 2022 deri më 31 Mars 2022 duhet të plotësojnë deklaratën e interesave private në sistemin elektronik EACIDS, duke aksesuar linkun: https://deklarimi.ildkpki.al/

Ngarkohen Autoritetet Përgjegjëse për Parandalimin e Konfliktit të Interesit pranë institucioneve publike, për të marrë të gjitha masat për njoftimin dhe këshillimin e zyrtarëve në institucionet përkatëse, si dhe në ato të varësisë.