Raporte Vjetore

Raporti vjetor Viti 2020

Raporti vjetor i Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për vitin 2020.

Rezoluta e Kuvendit Viti 2020

Rezoluta e Kuvendit “Për vlerësimin e punës së Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për vitin 2020”.

Raporti vjetor Viti 2019

Raporti vjetor i Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për vitin 2019.

Rezoluta e Kuvendit Viti 2019

Rezoluta e Kuvendit “Për vlerësimin e punës së Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për vitin 2019”.

Raporti vjetor Viti 2018

Raporti vjetor i Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për vitin 2018.

Rezoluta e Kuvendit Viti 2018

Rezoluta e Kuvendit “Për vlerësimin e punës së Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për vitin 2018”.

Raporti vjetor Viti 2017

Raporti vjetor i Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për vitin 2017.

Rezoluta e Kuvendit Viti 2017

Rezoluta e Kuvendit “Për vlerësimin e punës së Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për vitin 2017”.

Raporti vjetor Viti 2016

Raporti vjetor i Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave per vitin 2016.

Raporti vjetor Viti 2015

Raporti vjetor i Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave per vitin 2015.

Rezoluta e Kuvendit Viti 2015

Rezoluta e Kuvendit “Për vlerësimin e punës së Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për vitin 2015”.

Raporti vjetor Viti 2014

Raporti vjetor i Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave per vitin 2014

Rezoluta e Kuvendit Viti 2014

Rezoluta e Kuvendit “Për vlerësimin e punës së Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për vitin 2014”.

Raporti vjetor Viti 2013

Raporti vjetor i Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave Viti 2013

Rezoluta e Kuvendit Viti 2013

Rezoluta e Kuvendit “Për vlerësimin e punës së Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për vitin 2013”.

Raport i Inspektoratit Viti 2011

Raport i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive për Vitin 2011

Rezoluta e Kuvendit Viti 2011

Rezoluta e Kuvendit “Për vlerësimin e punës së Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive për vitin 2011”.

Raport Viti 2010

Raport i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive për Vitin 2010.

Raport Viti 2009

Raport i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive për Vitin 2009

Raport Viti 2008

Raport i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive për Vitin 2008.


NJOFTIM MBI PLOTËSIMIN E DEKLARATËS SË INTERESAVE PRIVATE PERIODIKE VJETORE NË FORMAT ELEKTRONIK PËR SUBJEKTE NË FUNKSION

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, ju sjell në vëmendje subjekteve të cilët mbartin detyrimi për deklarim se, duke filluar nga data 1 Janar 2022 deri më 31 Mars 2022 duhet të plotësojnë deklaratën e interesave private në sistemin elektronik EACIDS, duke aksesuar linkun: https://deklarimi.ildkpki.al/

Ngarkohen Autoritetet Përgjegjëse për Parandalimin e Konfliktit të Interesit pranë institucioneve publike, për të marrë të gjitha masat për njoftimin dhe këshillimin e zyrtarëve në institucionet përkatëse, si dhe në ato të varësisë.