Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in C:\xampp\htdocs\wp-content\themes\Divi\includes\builder\functions.php on line 6044
Akte nenligjore section1 | ILDKPKI

Akte nënligjore

URDHËR Nr. 475, datë 11.05.2017

Urdhër nr. 475, datë 11.5.2017 “Për përcaktimin e shkeljeve të tjera të ligjit nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe disa nëpunësve publikë”, të ndryshuar edhe me ligjin nr. 42/2017, datë 6.4.2017

URDHËR Nr. 284, datë 09.05.2017

Urdhër nr. 284, datë 9.5.2017 “Për miratimin e formularit të deklarimit të pasurive dhe interesave privatë” (Për kandidatët për pozicione të ndryshme në institucionet e sistemit të drejtësisë)

URDHËR Nr. 223, datë 09.05.2017

Urdhër nr. 223, datë 9.5.2017 “Për miratimin e formularëve të deklarimit të interesave privatë”

URDHËR Nr. 996, datë 16.06.2014

Urdhër nr. 996, datë 16.6.2014 “Për miratimin e formularëve të deklarimit të interesave privatë”

URDHËR Nr. 29, datë 17.03.2014

Urdhër nr. 29, datë 17.3.2014 “Për ndryshim në Urdhërin nr. 620, datë 22.11.2012 “Për miratimin e llojeve të deklaratës së interesave private”

Urdhër nr. 27, datë 13.3.2014

Urdhër nr. 27, datë 13.3.2014 “Për përcaktimin e shkeljeve të tjera të ligjit nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe disa nëpunësve publikë”, i ndryshuar.


NJOFTIM MBI PLOTËSIMIN E DEKLARATËS SË INTERESAVE PRIVATE PERIODIKE VJETORE NË FORMAT ELEKTRONIK PËR SUBJEKTE NË FUNKSION

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, ju sjell në vëmendje subjekteve të cilët mbartin detyrimi për deklarim se, duke filluar nga data 1 Janar 2022 deri më 31 Mars 2022 duhet të plotësojnë deklaratën e interesave private në sistemin elektronik EACIDS, duke aksesuar linkun: https://deklarimi.ildkpki.al/

Ngarkohen Autoritetet Përgjegjëse për Parandalimin e Konfliktit të Interesit pranë institucioneve publike, për të marrë të gjitha masat për njoftimin dhe këshillimin e zyrtarëve në institucionet përkatëse, si dhe në ato të varësisë.