Rregullore dhe Udhëzime

Udhëzim për mënyrën e deklarimit të pasurive

“Deklarimi i pasurive, në pronësi, posedim dhe përdorim, burimet e krijimit të tyre, detyrimet financiare etj, nga subjektet e rivlerësimit dhe personat e lidhur që mbartin detyrim për deklarim të pasurisë, në zbatim të ligjit nr. 84/2016, datë 30.8.2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

Deklaratë

Deklarata e Pasurisë për Procesin e Rivlerësimit.