Programi i Transparencës
Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe
Kontrollit Të Pasurive dhe
Konfliktit të Interesave
Rreth Autoritetit
Fusha e Veprimtarisë

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar
Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi ILDKPKI
Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të ILDKPKI
Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat
Shërbimet që ofrohen nga ILDKPKI
Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të ILDKPKI
Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve
Sistemi Elektronik për Deklarimin e Pasurisë dhe Konfliktit të Interesit (EACIDS)
Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga ILDKPKI
Programi i transparencës së Inspektoratit të Lartë

Koordinatori
Olsa Brati
E-mail: obrati@ildkpki.al
Aldona Luari
E-mail: aluari@ildkpki.al
Tel: + 355 42 259 461
Adresa: Rruga “Reshit Collaku”, Tirane, Shqiperi
Orari
E hënë – E premte: 08:00 – 16:00

Format kërkese / Shpjeguese (Hapat që duhet të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim)