Akte nënligjore

Urdhër për Miratimin e Formularit të Deklarimit të Pasurisë dhe Interesave Private (Në sistemin elektronik të deklarimit të pasurisë dhe konflikitit të interesave- EACIDS)

Në zbatim të nenit 4/2, nenit 21 dhe nenit 42/2 te ligjit nr.10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve të të zgjedhurve dhe të disa nënpunësve publikë”, i ndryshuar dhe me ligjin nr. 105/2018, datë 13.12.2018

Urdhër për miratimin e formularëve të deklarimit të interesave private

Ne zbatim të nenit 4/2, nenit 21 dhe nenit 42/2 të ligjit nr.9049, datë 7.04.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, i ndryshuar dhe me ligjin nr.105/2018,datë 13.12.2018