Rregullore dhe Udhëzime

Rregullore

Rregullore për Parandalimin e Konfliktit të Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike në I.L.D.K.P.K.I

Udhëzim Nr.1 Datë 27.06.2014

Udhëzim Nr.1, datë 27.06.2014 “Për krijimin, funksionimin dhe përgjegjësitë e strukturave të autoriteteve përgjegjëse për parandalimin e konfliktit të interesave, në institucionet publike.”