Formularët e Deklarimit

Llojet e dokumentit zyrtar “Deklaratë e interesave private”

 

Dokumenti zyrtar “Deklaratë e interesave private” është miratuar me “Urdhër Nr.223 datë 9.5.2017 nga Inspektori i Përgjithshëm i ILDKPKI, “Për miratimin e llojeve të deklaratës së interesave private”.

Më poshtë gjenden 4 llojet e deklaratave në format “word”, të cilat mund të plotësohen vetëm me kompjuter, dhe pasi të printohen, të nënshkruhen nga ana Juaj nga faqja 1-7, si dhe 8-11 nga personat e lidhur, bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi/ja dhe fëmijët në moshë madhore. Formularët e plotësuar dhe të nënshkruar të dorëzohen me zarf të mbyllur tek Autoriteti Përgjegjës i institucionit ku ushtroni funksionin publik.