Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in C:\xampp\htdocs\wp-content\themes\Divi\includes\builder\functions.php on line 6044
Formularët e Deklarimit | ILDKPKI

Formularët e Deklarimit

Llojet e dokumentit zyrtar “Deklaratë e interesave private”

 

Dokumenti zyrtar “Deklaratë e interesave private” është miratuar me “Urdhër Nr.223 datë 9.5.2017 nga Inspektori i Përgjithshëm i ILDKPKI, “Për miratimin e llojeve të deklaratës së interesave private”.

Më poshtë gjenden 4 llojet e deklaratave në format “word”, të cilat mund të plotësohen vetëm me kompjuter, dhe pasi të printohen, të nënshkruhen nga ana Juaj nga faqja 1-7, si dhe 8-11 nga personat e lidhur, bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi/ja dhe fëmijët në moshë madhore. Formularët e plotësuar dhe të nënshkruar të dorëzohen me zarf të mbyllur tek Autoriteti Përgjegjës i institucionit ku ushtroni funksionin publik.


NJOFTIM MBI PLOTËSIMIN E DEKLARATËS SË INTERESAVE PRIVATE PERIODIKE VJETORE NË FORMAT ELEKTRONIK PËR SUBJEKTE NË FUNKSION

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, ju sjell në vëmendje subjekteve të cilët mbartin detyrimi për deklarim se, duke filluar nga data 1 Janar 2022 deri më 31 Mars 2022 duhet të plotësojnë deklaratën e interesave private në sistemin elektronik EACIDS, duke aksesuar linkun: https://deklarimi.ildkpki.al/

Ngarkohen Autoritetet Përgjegjëse për Parandalimin e Konfliktit të Interesit pranë institucioneve publike, për të marrë të gjitha masat për njoftimin dhe këshillimin e zyrtarëve në institucionet përkatëse, si dhe në ato të varësisë.