NJOFTIM PËR SHTYP

Në datën 28 prill 2016, dhe në zbatim të nenit 39 të ligjit nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, i ndryshuar, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, paraqiti përpara Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, Raportin Vjetor për veprimtarinë institucionale të kryer gjatë vitit 2015.

Shkarko raportin këtu.

_________________________________________

ZYRA PËR MARRËDHËNIET ME SHTYPIN