Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in C:\xampp\htdocs\wp-content\themes\Divi\includes\builder\functions.php on line 6044
Akte Nenligjore te ILDKPKI | ILDKPKI

Akte Nënligjore Të ILDKPKI

Urdher Nr. 1222, datë 11.07.2017

Urdhër nr. 1222, datë 11.7.2017 “Për miratimin e formularëve dhe regjistrave të sinjalizimit dhe mbrojtjes së sinjalizuesve”

Urdher Nr. 809, date 25.05.2017

Urdhër nr. 809, datë 25.5.2007 “Për përcaktimin e kategorisë së zyrtarëve të administratës tatimore, të cilët i nënshtrohen kufizimeve të nenit 32, të ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, të ndryshuar

URDHËR Nr. 475, datë 11.05.2017

Urdhër nr. 475, datë 11.5.2017 “Për përcaktimin e shkeljeve të tjera të ligjit nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe disa nëpunësve publikë”, të ndryshuar edhe me ligjin nr. 42/2017, datë 6.4.2017

URDHËR Nr. 284, datë 09.05.2017

Urdhër nr. 284, datë 9.5.2017 “Për miratimin e formularit të deklarimit të pasurive dhe interesave privatë” (Për kandidatët për pozicione të ndryshme në institucionet e sistemit të drejtësisë)

URDHËR Nr. 223, datë 09.05.2017

Urdhër nr. 223, datë 9.5.2017 “Për miratimin e formularëve të deklarimit të interesave privatë”

URDHËR Nr. 1909, datë 18.10.2016

Urdhër nr.1909, datë 18.10.2016 “Për një ndryshim në Urdhërin nr. 40, datë 9.3.2015, “Për caktimin e masave për zbatimin e të drejtës së informimit ndaj publikut”

URDHËR Nr. 1580, datë 28.07.2016

Urdhër nr. 1580, datë 28.7.2016 “Për gjurmët standarte të audititit në ILDKPKI”

URDHËR Nr. 1499, datë 12.09.2014

Urdhër nr. 1499, datë 12.9.2014 “Për miratimin e Rregullores së Brendshme të ILDKPKI-së”

URDHËR Nr. 1406, datë 05.09.2014

Urdhër nr. 1406, datë 5.9.2014 “Për miratimin e Rregullores për Parandalimin e Konfliktit të Interesave në ushtrimin e funksioneve publike në ILDKPKI”

URDHËR Nr. 1286, datë 02.09.2014

Urdhër nr. 1286, datë 2.9.2014 “Për përcaktimin e masave për ndalimin e pirjes së duhanit në mjediset e punës së ILDKPKI-së”

URDHËR Nr. 1284, datë 02.09.2014

Urdhër nr. 1284, datë 2.9.2014 “Për miratimin e Kodit të Etikës së ILDKPKI-së”

Urdhër nr. 1008, datë 18.6.2014

Urdhër nr. 1008, datë 18.6.2014 “Për përcaktimin e kategorisë së zyrtarëve të administratës tatimore të cilët i nënshtrohen kufizimeve të nenit 32 të ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar

URDHËR Nr. 1007, datë 18.06.2014

Urdhër nr. 1007, datë 18.6.2014 “Për përcaktimin e kategorisë së zyrtarëve të administratës doganore të cilët i nënshtrohen kufizimeve të nenit 32 të ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar

URDHËR Nr. 3528, datë 23.06.2014

Urdhër nr. 3528, datë 23.6.2014 “Për zbatimin e nenit 21 të ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005″, i ndryshuar, për Agjencinë e Prokurimit Publik

URDHËR Nr. 997, datë 18.06.2014

Urdhër nr. 997, datë 18.6.2014 “Për publikimin e deklaratave të interesave private”

URDHËR Nr. 996, datë 16.06.2014

Urdhër nr. 996, datë 16.6.2014 “Për miratimin e formularëve të deklarimit të interesave privatë”

URDHËR Nr. 29, datë 17.03.2014

Urdhër nr. 29, datë 17.3.2014 “Për ndryshim në Urdhërin nr. 620, datë 22.11.2012 “Për miratimin e llojeve të deklaratës së interesave private”

URDHËR Nr. 28, datë 13.03.2014

Urdhër nr. 28, datë 13.3.2014 “Për përcaktimin e shkeljeve të tjera të ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar

Urdhër nr. 27, datë 13.3.2014

Urdhër nr. 27, datë 13.3.2014 “Për përcaktimin e shkeljeve të tjera të ligjit nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe disa nëpunësve publikë”, i ndryshuar.


NJOFTIM MBI PLOTËSIMIN E DEKLARATËS SË INTERESAVE PRIVATE PERIODIKE VJETORE NË FORMAT ELEKTRONIK PËR SUBJEKTE NË FUNKSION

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, ju sjell në vëmendje subjekteve të cilët mbartin detyrimi për deklarim se, duke filluar nga data 1 Janar 2022 deri më 31 Mars 2022 duhet të plotësojnë deklaratën e interesave private në sistemin elektronik EACIDS, duke aksesuar linkun: https://deklarimi.ildkpki.al/

Ngarkohen Autoritetet Përgjegjëse për Parandalimin e Konfliktit të Interesit pranë institucioneve publike, për të marrë të gjitha masat për njoftimin dhe këshillimin e zyrtarëve në institucionet përkatëse, si dhe në ato të varësisë.