NJOFTIM PËR SHTYP

Inspektorati i  Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, në përputhje me ligjin nr. 9049, datë 10.04.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjerdhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, i ndryshuar, publikon listën e 196 ( njëqind e nëntëdhjetë e gjashtë ) zyrtarëve të përzgjedhur nëpërmjet zhvillimit të shortit 2013, për kalimin në kontroll të plotë të deklaratave të interesave private si më poshtë vijon:

Shkarko ketu.