+355 42 228 516 info@hidaa.gov.al

2 Tetor 2019

Njoftim, “Levizja paralele dhe ngritja në detyrë”, në pozicionin “Specialist në Sektorin e Këshillimit Juridik”

11 Shtator 2019

Konkurs për Pranim në Kategorinë e Nëpunësve Civilë të Lartë Drejtues,në pozicionin Sekretar i Përgjithshëm.

11 Korrik 2019

Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin Përgjegjës Sektori i Marrëdhënieve me Autoritetet Përgjegjëse

8 Korrik 2019

Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin Drejtor i Drejtorisë Juridike dhe Marrëdhënie me Institucionet.

18 Qershor 2019

Njoftim për shpalljen e listës të kandidateve që do të vazhdojnë konkurrimin për një vend
të lirë pune në pozicionin Specialist në Sektorin e Administrimit Financë – Buxhet

17 Qershor 2019

Njoftim për shpalljen e listës të kandidateve që do të vazhdojë konkurrimin për një vend të lirë pune në pozicionin Drejtor i Drejtorisë Juridike dhe Marrëdhënie me Institucionet

21 Maj 2019

Njoftim për një vend të lirë pune “Përgjegjës Sektori i Marrëdhënie me Autoritetet Përgjegjëse”.

20 Maj 2019

Njoftim, “Levizja paralele dhe ngritja në detyrë”, në pozicionin “Specialist në Sektorin e Administrimit Financë – Buxhet”.

18 Tetor 2019

Njoftim për shpalljen e listës të kandidateve që do të vazhdojnë konkurrimin për një vend
të lirë pune në pozicionin Specialist në Sektorin e Këshillimit Juridik.

18 Shtator 2019

Njoftim për një vend pune të lirë “Specialist në Sektorin e Këshillimit Juridik”.

13 Shtator 2019

Njoftim për 5 (pesë) vend të lirë pune të nivelit të lartë drejtues, në pozicionin, Inspektor.

05 Korrik 2019

Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin specialist në Sektorin e Administrimit Financë – Buxhet.

17 Qershor 2019

Njoftim për shpalljen e listës të kandidateve që do të vazhdojë konkurrimin për një vend të lirë pune në pozicionin Përgjegjës Sektori i Marrëdhënieve me Autoritetet Përgjegjëse

03 Qershor 2019

Njoftim mbi procedurën e lëvizjes paralele për 1 (një ) vend Drejtor i Drejtorisë Juridike dhe Marrëdhënie me Institucionet

31 Maj 2019

Njoftim, “Levizja paralele dhe ngritja në detyrë”, në pozicionin “Specialist në Sektorin e Administrimit Financë – Buxhet”

21 Maj 2019

Njoftim për një vend pune të lirë “Drejtor i Drejtorisë Juridike dhe Marrëdhënie me Autoritetet Përgjegjëse”.