+355 42 228 516 info@hidaa.gov.al

24 Qershor 2020

Njoftimi i datës 24.06.2020 mbi rezultatet e verifikimit paraprak, në procedurën “Levizja paralele”, për 1 (një) vend të lirë  pune në kategorinë e nëpunësve  civilë të mesëm drejtues, në pozicionin Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Administrimit  në ILDKPKI

19 Qershor 2020

Njoftim i datës 19.06.2020 për shpalljen e kandidatëve fitues, në procedurën “Pranimi në shërbimin civil”, për 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë ekzekutive në grupin e pozicioneve të administrimit të posaçëm në pozicionin “Specialist në Sektorin e Administrimit të IT” në ILDKPKI.

9 Qershor 2020

Njoftim i datës 09.06.2020 mbi rezultatet e intervistës me gojë, në procedurën “Levizja paralele”, për 4 (katër) vende të lira pune, të kategorisë ekzekutive në grupin e pozicioneve të  administrimit të përgjithshëm në pozicionin, Specialist në Sektorin e Arkiv-Protokoll dhe Administrimit të Deklaratave të Pasurisë  në ILDKPKI.

1 Qershor 2020

Njoftim i datës 1.6.2020, mbi rezultatet e verifikimit paraprak, në procedurën “Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive”, për 4 (katër) vende të lira pune, të kategorisë ekzekutive në grupin e pozicioneve të  administrimit të përgjithshëm në pozicionin, Specialist në Sektorin e Arkiv-Protokoll dhe Administrimit të Deklaratave të Pasurisë  në ILDKPKI

11 Mars 2020

Njoftim i datës 11.3.2020, mbi rezultatet e verifikimit paraprak, në procedurën “Levizja paralele”, 4 (katër) vende të lira pune, të kategorisë ekzekutive në grupin e pozicioneve të administrimit të përgjithshëm në pozicionin, Specialist në Sektorin e Arkiv-Protokoll dhe Administrimit të Deklaratave të Pasurisë në ILDKPKI.

28 Shkurt 2020

Njoftim i datës 28.2.2020 për shpalljen e kandidatëve fitues, në procedurën “Pranimi në shërbimin civil””, për 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë ekzekutive në grupin e pozicioneve të administrimit të posaçëm në pozicionin “Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve me Autoritetet Përgjegjëse” në ILDKPKI.

25 Shkurt 2020

Njoftim i datës 25.2.2020, për 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë ekzekutive në grupin e pozicioneve të administrimit të përgjithshëm në pozicionin specialist në Sektorin e Administrimit të IT në ILDKPKI

14 Shkurt 2020

Njoftim i datës 14.2.2020 mbi rezultatet e verifikimit paraprak, në procedurën “Ngritja në Detyrë”, për 1 (një) vend të lirë pune të nivelit të ulët drejtues në pozicionin “Përgjegjës në Sektorin e Arkiv-Protokollit dhe Administrimit të Deklaratave të Pasurisë ” në ILDKPKI.

10 Shkurt 2020

Njoftimi i datës 10.2.2020, për shpalljen e kandidatëve fitues në proçdurën “Levizja paralele”, për 5 (pesë) vende të lira pune në kategorinë e nëpunësve civilë të mesëm drejtues, në pozicionin Ndihmës Inspektor në ILDKPKI.

7 Shkurt 2020

Njoftim i datës 7.2.2020 mbi rezultatet e verifikimit paraprak, në procedurën “Levizja paralele”, për 1 (një) vend të lirë pune të nivelit të ulët drejtues në pozicionin “Përgjegjës në Sektorin e Arkiv-Protokollit dhe Administrimit të Deklaratave të Pasurisë ” në ILDKPKI.

20 Janar 2020

Njoftim i datës 20.01.2020, për 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë ekzekutive në grupin e pozicioneve të administrimit të posaçëm, në pozicionin “ Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve me Autoritetet Përgjegjëse” pranë ILDKPKI.

13 Janar 2020

Njoftim i datës 13.01.2020, për 5 (pesë) vend të lira pune të kategorisë së nëpunësit civilë të mesëm drejtues, në pozicionin “ Ndihmës Inspektor ” pranë ILDKPKI.

15 Nëntor 2019

Njoftim i datës 15.11.2019, për shpalljen e kandidatëve fitues për 5 (pesë) vend të lira pune të kategorisë së nëpunësit civilë të lartë drejtues, në pozicionin “ Inspektor ” pranë ILDKPKI.

28 Tetor 2019

Njoftim datë 28.10.2019, për shpalljen e kandidatit fitues për 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë ekzekutive, në grupin e pozicioneve të administrimit të posaçëm në pozicionin, specialist në Sektorin e Këshillimit Juridik në ILDKPKI

21 Tetor 2019

Mbi rezultatet e verifikimit paraprak, në proçdurën “Konkurrim i hapur për nëpunësit civilë të kategorisë se mesme drejtuese të shërbimit civil”, pranimi në kategorinë e nëpunësve civilë të lartë drejtues, në pozicionin Sekretar i Përgjithshëm në ILDKPKI.

2 Tetor 2019

Njoftim, “Levizja paralele dhe ngritja në detyrë”, në pozicionin “Specialist në Sektorin e Këshillimit Juridik”

11 Shtator 2019

Konkurs për Pranim në Kategorinë e Nëpunësve Civilë të Lartë Drejtues,në pozicionin Sekretar i Përgjithshëm.

11 Korrik 2019

Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin Përgjegjës Sektori i Marrëdhënieve me Autoritetet Përgjegjëse

8 Korrik 2019

Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin Drejtor i Drejtorisë Juridike dhe Marrëdhënie me Institucionet.

18 Qershor 2019

Njoftim për shpalljen e listës të kandidateve që do të vazhdojnë konkurrimin për një vend
të lirë pune në pozicionin Specialist në Sektorin e Administrimit Financë – Buxhet

17 Qershor 2019

Njoftim për shpalljen e listës të kandidateve që do të vazhdojë konkurrimin për një vend të lirë pune në pozicionin Drejtor i Drejtorisë Juridike dhe Marrëdhënie me Institucionet

21 Maj 2019

Njoftim për një vend të lirë pune “Përgjegjës Sektori i Marrëdhënie me Autoritetet Përgjegjëse”.

20 Maj 2019

Njoftim, “Levizja paralele dhe ngritja në detyrë”, në pozicionin “Specialist në Sektorin e Administrimit Financë – Buxhet”.

25 Qershor 2020

Njoftimi I datës 25.06.2020, për 2 (dy) vende të lira pune të kategorisë së nëpunësit civilë të lartë drejtues, në pozicionin  Inspektor pranë ILDKPKI.

19 Qershor 2020

Njoftim i datës 19.06.2020 për shpalljen e kandidatëve fitues, në procedurën “Pranimi në shërbimin civil”, për 4 (katër) vende të lira pune të kategorisë ekzekutive në grupin e pozicioneve të  administrimit të përgjithshëm në pozicionin specialist në Sektorin e Arkiv-Protokoll dhe Administrimit të Deklaratave të Pasurisë në ILDKPKI.

9 Qershor 2020

Njoftim i datës 09.06.2020 për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Administrimit pranë ILDKPKI.

2 Qershor 2020

Njoftim i datës 02.06.2020, mbi rezultatet e verifikimit paraprak, në procedurën “Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive”, për 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë ekzekutive në grupin e pozicioneve të administrimit të posaçëm në pozicionin “Specialist në Sektorin e Administrimit të IT” në ILDKPKI.

12 Mars 2020

Njoftim i datës 12.03.2020 mbi rezultatet e verifikimit paraprak, në procedurën “Levizja paralele”, për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin “Specialist në Sektorin e Administrimit të IT ” në ILDKPKI.

02 Mars 2020

Njoftim i datës 02.03.2020 për shpalljen e kandidatëve fitues, në procedurën “Ngritja në Detyrë”, për 1 (një) vend të lirë pune të nivelit të ulët drejtues në pozicionin “Përgjegjës në Sektorin e Arkiv-Protokollit dhe Administrimit të Deklaratave të Pasurisë ” në ILDKPKI.

25 Shkurt 2020

Njoftim i datës 25.2.2020, për 4 (katër) vende të lira pune të kategorisë ekzekutive në grupin e pozicioneve të administrimit të përgjithshëm në pozicionin specialist në Sektorin e Arkiv-Protokoll dhe Administrimit të Deklaratave të Pasurisë në ILDKPKI.

21 Shkurt 2020

Njoftimi i datës 21.2.2020, për shpalljen e kandidatëve me të paktën 70 pikë në procedurën “Ngritja në Detyrë”, për 4 (katër) vende të lira pune në kategorinë e nëpunësve civilë të mesëm drejtues, në pozicionin Ndihmës Inspektor në ILDKPKI

14 Shkurt 2020

Njoftimi i datës 14.2.2020 mbi rezultatet e verifikimit paraprak, në procedurën “Pranimi në shërbimin civil””, për 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë ekzekutive në grupin e pozicioneve të administrimit të posaçëm në pozicionin “Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve me Autoritetet Përgjegjëse” në ILDKPKI.

7 Shkurt 2020

Njoftim i datës 7.2.2020, mbi rezultatet e verifikimit paraprak, në procedurën “Ngritja në detyrë”, për vendet e lira të punës në kategorinë e nëpunësve civilë të mesëm drejtues, që do të rezultojnë nga përfundimi i lëvizjes paralele, në pozicionin Ndihmës Inspektor në ILDKPKI.

6 Shkurt 2020

Njoftimi i datës 6.2.2020 mbi rezultatet e verifikimit paraprak, në procedurën “Levizja paralele”, për 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë ekzekutive në grupin e pozicioneve të administrimit të posaçëm në pozicionin “Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve me Autoritetet Përgjegjëse” në ILDKPKI.

27 Janar 2020

Njoftimin e datës 27.01.2020, mbi rezultatet e verifikimit paraprak, në proçdurën “Levizja paralele”, për (pesë) vende të lira pune në kategorinë e nëpunësve civilë të mesëm drejtues, në pozicionin Ndihmës Inspektor në ILDKPKI.

20 Janar 2020

Njoftim i datës 20.1.2020, për 1 (një) vend të lirë pune të nivelit të ulët drejtues, në pozicionin “Përgjegjës Sektori Arkiv- Protokollit dhe Administrimit të Deklaratave të Pasurisë” pranë ILDKPKI.

13 Nëntor 2019

Njoftim i datës 13.11.2019, për shpalljen e kandidatit fitues, në proçdurën “Konkurrim i hapur për nëpunësit civilë të kategorisë se mesme drejtuese të shërbimit civil”, pranimi në kategorinë e nëpunësve civilë të lartë drejtues, në pozicionin Sekretar i Përgjithshëm në ILDKPKI.

24 Tetor 2019

Njoftim i datës 24.10.2019, mbi rezultatet e verifikimit paraprak, në proçdurën “Konkurrim për nëpunësit civilë të kategorisë se mesme drejtuese të shërbimit civil”, pranimi në kategorinë e nëpunësve civilë të lartë drejtues, në pozicionin Inspektor në ILDKPKI.

18 Tetor 2019

Njoftim për shpalljen e listës të kandidateve që do të vazhdojnë konkurrimin për një vend
të lirë pune në pozicionin Specialist në Sektorin e Këshillimit Juridik.

18 Shtator 2019

Njoftim për një vend pune të lirë “Specialist në Sektorin e Këshillimit Juridik”.

13 Shtator 2019

Njoftim për 5 (pesë) vend të lirë pune të nivelit të lartë drejtues, në pozicionin, Inspektor.

05 Korrik 2019

Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin specialist në Sektorin e Administrimit Financë – Buxhet.

17 Qershor 2019

Njoftim për shpalljen e listës të kandidateve që do të vazhdojë konkurrimin për një vend të lirë pune në pozicionin Përgjegjës Sektori i Marrëdhënieve me Autoritetet Përgjegjëse

03 Qershor 2019

Njoftim mbi procedurën e lëvizjes paralele për 1 (një ) vend Drejtor i Drejtorisë Juridike dhe Marrëdhënie me Institucionet

31 Maj 2019

Njoftim, “Levizja paralele dhe ngritja në detyrë”, në pozicionin “Specialist në Sektorin e Administrimit Financë – Buxhet”

21 Maj 2019

Njoftim për një vend pune të lirë “Drejtor i Drejtorisë Juridike dhe Marrëdhënie me Autoritetet Përgjegjëse”.