+355 42 228 516 info@hidaa.gov.al

Rregullore dhe Udhëzime te ILDKPKI-së

Rregullore

Rregullorja e brendshme e Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave.

URDHËR Nr. 1499, datë 12.09.2014

Urdhër nr. 1499, datë 12.9.2014 “Për miratimin e Rregullores së Brendshme të ILDKPKI-së”

Përshkrim

Përshkrimi i pozicioneve të punës, kualifikimeve dhe aftësive në ILDKPKI.