+355 42 228 516 info@hidaa.gov.al

Annual Reports

Annual report for 2017

Annual report of The High Inspectorate of Declaration and Audit of Assets and Conflict of Interests for 2017

Parliament resolution for 2017

Parliament resolution “On the evaluation of the High Inspectorate of Declaration and Audit of Assets and Conflict of Interests’ work for 2017”

Annual report for 2016

Annual report of The High Inspectorate of Declaration and Audit of Assets and Conflict of Interests for 2016

Annual report for 2015

Annual report of The High Inspectorate of Declaration and Audit of Assets and Conflict of Interests for 2015

Parliament resolution for 2015

Parliament resolution “On the evaluation of the High Inspectorate of Declaration and Audit of Assets and Conflict of Interests’ work for 2015”

Annual report for 2014

Annual report of The High Inspectorate of Declaration and Audit of Assets and Conflict of Interests for 2014

Parliament resolution for 2014

Parliament resolution “On the evaluation of the High Inspectorate of Declaration and Audit of Assets and Conflict of Interests’ work for 2014”

Annual report for 2013

Annual report of The High Inspectorate of Declaration and Audit of Assets and Conflict of Interests for 2013

Parliament resolution for 2013

Parliament resolution “On the evaluation of the High Inspectorate of Declaration and Audit of Assets and Conflict of Interests’ work for 2013″”

Annual report for 2011

Annual report of The High Inspectorate of Declaration and Audit of Assets and Conflict of Interests for 2011

Parliament resolution for 2011

Parliament resolution “On the evaluation of the High Inspectorate of Declaration and Audit of Assets and Conflict of Interests’ work for 2011”

Annual report for 2010

Annual report of The High Inspectorate of Declaration and Audit of Assets and Conflict of Interests for 2010.

Annual report for 2009

Annual report of The High Inspectorate of Declaration and Audit of Assets and Conflict of Interests for 2009

Annual report for 2008

Annual report of The High Inspectorate of Declaration and Audit of Assets and Conflict of Interests for 2008.

NJOFTIM PER SHTYRJEN E AFATIT TË DORËZIMIT TË DEKLARATAVE TË INTERESAVE PRIVATE

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, duke marrë shkas nga situata aktuale, krijuar nga përhapja e infeksionit të shkaktuar nga virusi Covid-19, si dhe në kuadër të masave të marra për parandalimin e përhapjes së këtij virusi, njofton se:

1. Afati i dorëzimit të deklaratave të interesave private “Periodik/Vjetor 2019”, nga zyrtarët/subjektet deklarues dhe personat e lidhur, i cili në mbështetje të pikës 3 të nenit 7 të ligjit nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive, të Detyrimeve Financiare të të Zgjedhurve dhe të Disa Nëpunësve Publikë”, i ndryshuar, është 31 mars, do të shtyhet pa afat, deri në një urdhër të dytë.

2. Afati i dorëzimit të deklaratave të interesave private “Para Fillimit të Detyrës” dhe “Pas Largimit nga Funkioni”, nga zyrtarët/subjektet deklarues, të parashikuar nga neni 5/1 dhe neni 7/1 i ligjit nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive, të Detyrimeve Financiare të të Zgjedhurve dhe të Disa Nëpunësve Publikë”, i ndryshuar, do të shtyhet pa afat, deri në një urdhër të dytë.

Ngarkohen Autoritetet Përgjegjëse për Parandalimin e Konfliktit të Interesit pranë institucioneve publike, për të marrë të gjitha masat për njoftimin e zyrtarëve në institucionet përkatëse, si dhe në ato të varësisë.

Për çdo nevojë apo paqartësi, mund të kontaktoni me anë të postës elektronike në adresën:  ozguri@hidaa.gov.al.