+355 42 228 516 info@hidaa.gov.al

Njoftime për Shtyp

23 Korrik 2015

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, vendosi masa administrative dhe paraqiti pranë organit të akuzës kallëzim për ndjekje penale për veprën penale të parashikuar nga neni 257/a i...

9 Korrik 2015

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, vendosi masa administrative dhe paraqiti pranë organit të akuzës kallëzim për ndjekje penale për veprën penale të parashikuar nga neni 257/a/2 dhe...

8 Qershor 2015

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, bazuar në ligjin nr. 9049, datë 10.4.2003“Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve...

22 Maj 2015

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave vendosi masën administrative “gjobë” në vlerën 100.000 (njëqind mijë) lekë për subjektin e mëposhtëm: - Bujar Saxhid Dida, me funksion Ambasador i...

21 Maj 2015

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, bazuar në ligjin nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa...

19 Maj 2015

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave vendosi masa administrative dhe paraqiti pranë organit të akuzës kallëzim për ndjekje penale për veprën penale të parashikuar nga neni 257/a i Kodit...

15 Maj 2015

NJOFTIM PËR SHTYP Kallëzim penal ndaj subjektit deklarues Tom Doshi Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, bazuar në ligjin nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të...

8 Maj 2015

NJOFTIM PËR SHTYP Kallëzim penal ndaj subjektit deklarues Andis Harasani Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, bazuar në ligjin nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të...

28 Prill 2015

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, vendosi masa administrative dhe paraqiti pranë organit të akuzës kallëzim për ndjekje penale për veprën penale të parashikuar nga neni 257/a/2 dhe...

20 Prill 2015

NJOFTIM PËR SHTYP ILDKPKI, në përputhje me ligjin nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, i ndryshuar, nga verifikimi paraprak evidentoi 28 deklarues, të...