+355 42 228 516 info@hidaa.gov.al

Njoftime për Shtyp

25 Qershor 2019

NJOFTIM PËR SHTYP Rezoluta e Kuvendit “Për vlerësimin e punës së Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për vitin...

24 Janar 2017

NJOFTIM PËR SHTYP ILDKPKI siguron mbarëvajtjen e procesit të dorëzimit/depozitimit të deklaratave të pasurisë për subjektet e rivlerësimit. Për t’ju ardhur në ndihmë të gjithë subjekteve të rivlerësimit si dhe për të siguruar një shërbim sa më cilësor dhe...

23 Janar 2017

NJOFTIM PËR SHTYP ILDKPKI, fillon kontrollin e plotë dhe hetimin administrativ për deklaratat e interesave private të Kryetarit të Autoritetit të Medias Audiovizive, Z. Gentian Sala. Nisur nga njoftimet në media në lidhje me pasurinë e zotëruar nga...

16 Janar 2017

NJOFTIM PËR SHTYP ILDKPKI, fillon kontrollin e plotë dhe hetimin administrativ për deklaratat e interesave private të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë Z. Alfred Peza. Nisur nga njoftimet e mediave në lidhje me blerjen e aksioneve në bankën Credins nga...

5 Maj 2016

NJOFTIM PËR SHTYP Në datën 5 maj 2016, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi Rezolutën për vlerësimin e punës së   Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për vitin 2015. Shkarko rezolutën këtu....

28 Prill 2016

NJOFTIM PËR SHTYP Në datën 28 prill 2016, dhe në zbatim të nenit 39 të ligjit nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, i ndryshuar, Inspektori i...

18 Prill 2016

NJOFTIM PËR SHTYP Nga verifikimi paraprak, i kryer nga ILDKPKI, u evidentua se 63 subjekte deklarues nuk kanë përmbushur detyrimin ligjor për të dorëzuar brenda afatit deklaratën periodike vjetore të interesave private. Për rrjedhojë, ndaj këtyre...

12 Nëntor 2015

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave duke përshëndetur gjetjet e Progres Raportit 2015 për Shqipërinë, dëshiron të theksojë përfundimet lidhur me performancën gjithmonë në rritje të...

02 Nëntor 2015

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, bazuar në ligjin nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa...

14 Shtator 2015

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, bazuar në ligjin nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa...