+355 42 228 516 info@hidaa.gov.al

Legjislacioni Ndihmës

Ligji nr. 9643

“PËR PROKURIMIN PUBLIK”

Ligji nr. 119/2014

“Për të drejtën e informimit”

LIGJ NR.7905

“Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”.

VKM nr. 914

“PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË PROKURIMIT PUBLIK”

Ligji nr. 9887

Ligji nr. 9887, datë 10/03/2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar.

Ligji nr. 152/2013

“Për nëpunësin civil”, i ndryshuar

LIGJ NR.9131

“Për Rregullat e Etikës në Administratën Publike”.

LIGJ NR.7895

“Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”.

Ligji nr. 146/2014

“Për njoftimin dhe konsultimin publik”

LIGJ NR.9917

“Për Parandalamin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit”

LIGJ Nr. 44/2015

KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

LIGJ NR.9154

“Për Arkivat”.