+355 42 228 516 info@hidaa.gov.al

Legjislacioni Ndihmës

Ligji nr. 9643

“PËR PROKURIMIN PUBLIK”

Ligji nr. 119/2014

“Për të drejtën e informimit”

LIGJ NR.7905

“Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”.

VKM nr. 914

“PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË PROKURIMIT PUBLIK”

Ligji nr. 9887

Ligji nr. 9887, datë 10/03/2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar.

Ligji nr. 152/2013

“Për nëpunësin civil”, i ndryshuar

LIGJ NR.9131

“Për Rregullat e Etikës në Administratën Publike”.

LIGJ NR.7895

“Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”.

Ligji nr. 146/2014

“Për njoftimin dhe konsultimin publik”

LIGJ NR.9917

“Për Parandalamin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit”

LIGJ Nr. 44/2015

KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

LIGJ NR.9154

“Për Arkivat”.

NJOFTIM PER SHTYRJEN E AFATIT TË DORËZIMIT TË DEKLARATAVE TË INTERESAVE PRIVATE

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, duke marrë shkas nga situata aktuale, krijuar nga përhapja e infeksionit të shkaktuar nga virusi Covid-19, si dhe në kuadër të masave të marra për parandalimin e përhapjes së këtij virusi, njofton se:

1. Afati i dorëzimit të deklaratave të interesave private “Periodik/Vjetor 2019”, nga zyrtarët/subjektet deklarues dhe personat e lidhur, i cili në mbështetje të pikës 3 të nenit 7 të ligjit nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive, të Detyrimeve Financiare të të Zgjedhurve dhe të Disa Nëpunësve Publikë”, i ndryshuar, është 31 mars, do të shtyhet pa afat, deri në një urdhër të dytë.

2. Afati i dorëzimit të deklaratave të interesave private “Para Fillimit të Detyrës” dhe “Pas Largimit nga Funkioni”, nga zyrtarët/subjektet deklarues, të parashikuar nga neni 5/1 dhe neni 7/1 i ligjit nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive, të Detyrimeve Financiare të të Zgjedhurve dhe të Disa Nëpunësve Publikë”, i ndryshuar, do të shtyhet pa afat, deri në një urdhër të dytë.

Ngarkohen Autoritetet Përgjegjëse për Parandalimin e Konfliktit të Interesit pranë institucioneve publike, për të marrë të gjitha masat për njoftimin e zyrtarëve në institucionet përkatëse, si dhe në ato të varësisë.

Për çdo nevojë apo paqartësi, mund të kontaktoni me anë të postës elektronike në adresën:  ozguri@hidaa.gov.al.