+355 42 228 516 info@hidaa.gov.al

General Inspector

Curriculum Vitae

 

Under the Decision of the Assembly of the Republic of Albania, dated 20 February 2014, Mr. Shkelqim Ganaj is elected Inspector General of the High Inspectorate of Declaration and Audit of Assets and Conflicts of Interest (HIDAACI).

Born on 10th of May 1970, he is elected as the chairman of this institution after a period of 20-years of experience as a lawyer, exercising several functions in the Albanian judiciary institutions. He initiates his career as a Judge, later on as a Prosecutor of a District Prosecution Office for a 10-year period of time. In addition, Mr. Ganaj, has a highly professional experience in leading positions in the public administration of our country.

Mr. Ganaj started his career as a Judge of the District Court of Elbasan soon after he finished his studies in the Faculty of Law at Tirana University. He was graduated in 1992 and in the same year he was appointed as a Judge in Elbasan.

In 1995 Mr. Ganaj was transferred in the District Prosecution in Tirana as a Prosecutor until 2003.

Since the establishment of the High Inspectorate, as one of the first independent institutions of our country, dating back in 2003, Mr. Ganaj has worked in this institution as a High Inspector. The acquired experience since the establishment of this institution is an asset to Mr. Ganaj, to his professional and institutional skills and maturity in chairing this institution.

Inspector General, Mr. Ganaj, was the representative of HIDAACI for the Joint Investigative Units on Economic Crime, Anti-Corruption and Money Laundering, since 2009, when the High Inspectorate became a signatory party of the Memorandum of Understanding among other signatory institutions.

Mr. Ganaj was the representative of HIDAACI in the Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT), financed by the Department of Justice aiming the improvement of Criminal Law in Albania and the law enforcement sector, operating at the US Embassy in our country.

Inspector General was a member of the working group, aiming the amendments and improvements of the legislation of HIDAACI, through these years. This experience was closely related with a good and thorough understanding and implementation of the legislation of the countries of the region and wider.

In 2008 Mr. Shkëlqim Ganaj, is decorated by the President of the Republic with the Decoration of Gratitude under the motivation “For high responsibility and professionalism in exercising the public duty and for precious contribution of the solution of legal issues”.

Mr. Ganaj has attended a series of courses and professional training related to the judicial system, prosecutorial issues, prevention and fight against corruption, as well as public administration management, in and out of the country.

He is also an adjunct professor at Tirana University, Faculty of Law in charge of criminal law curricula.

The General Inspector has very good knowledge in English and Italian.

Mr. Ganaj is married and is the father of two children.

NJOFTIM MBI AFATIN E DORËZIMIT TË DEKLARATAVE TË INTERESAVE PRIVATË

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, duke marrë shkas nga lehtësimi i masave të marra, për të përballuar situatën e krijuar nga përhapja e infeksionit të shkaktuar nga virusi Covid-19, njofton se:

  1. Zyrtarët/subjektet deklarues dhe personat e lidhur duhet të dorëzojnë pranë Autoriteteve Përgjegjëse deklaratën e interesave private “Periodik/Vjetor 2019” të parashikuar nga neni 7 i ligjit nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, i ndryshuar, deri më 1 qershor 2020.
  2. Zyrtarët/subjektet deklarues dhe personat e lidhur duhet të dorëzojnë pranë Autoriteteve Përgjegjëse deklaratat e interesave privatë “Para Fillimit të Detyrës” dhe “Pas Largimit nga Funkioni” të parashikuar nga neni 5/1 dhe neni 7/1 i ligjit nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, i ndryshuar, deri më 1 qershor 2020.

 

Ngarkohen Autoritetet Përgjegjëse, për të mbledhur dhe dorëzuar pranë Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, deklaratat e interesave privatë, brenda datës 15 qershor 2020.

Ngarkohen Autoritetet Përgjegjëse, pranë institucioneve publike, për të marrë të gjitha masat për njoftimin e zyrtarëve në institucionet përkatëse, si dhe në ato të varësisë.

Për çdo nevojë apo paqartësi, mund të kontaktoni me anë të postës elektronike në adresën:  ozguri@hidaa.gov.al.