+355 42 228 516 info@hidaa.gov.al

5 Maj 2016

NJOFTIM PËR SHTYP Në datën 5 maj 2016, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi Rezolutën për vlerësimin e punës së   Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për vitin 2015. Shkarko rezolutën këtu....

28 Prill 2016

NJOFTIM PËR SHTYP Në datën 28 prill 2016, dhe në zbatim të nenit 39 të ligjit nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, i ndryshuar, Inspektori i Përgjithshëm i...

18 Prill 2016

NJOFTIM PËR SHTYP Nga verifikimi paraprak, i kryer nga ILDKPKI, u evidentua se 63 subjekte deklarues nuk kanë përmbushur detyrimin ligjor për të dorëzuar brenda afatit deklaratën periodike vjetore të interesave private. Për rrjedhojë, ndaj këtyre subjekteve deklarues,...