+355 42 228 516 info@hidaa.gov.al

4 Tetor 2013

NJOFTIM PËR SHTYP INSPEKTORATI I LARTË I DEKLARIMIT DHE KONTROLLIT TË PASURIVE DHE KONFLIKTIT TË INTERESAVE: VENDIMI I INSPEKTORIT TË PËRGJITHSHËM PËR KUNDËRVAJTJET ADMINISTRATIVE VITI 2013 Në përfundim të procesit të përpunimit paraprak të deklaratave të interesave...

13 Shtator 2013

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektorati i  Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, në përputhje me ligjin nr. 9049, datë 10.04.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjerdhurve dhe të disa nëpunësve...

5 Shtator 2013

NJOFTIM PËR SHTYP Fjala e Inspektorit të Përgjithshëm mbajtur gjatë hedhjes së shortit të hapur. Mirë se keni ardhur në ILDKPKI Një nga instrumentet e parashikuara ligjore, që zyrtarët deklarues të pasurisë dhe interesave private t’i nënshtrohen kontrollit të plotë,...

30 Gusht 2013

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektorati i  Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit njofton të gjithë të interesuarit dhe mediat për shortin që do të zhvillohet datë 05 shtator 2013, ora 11.00, për përzgjedhjen e zyrtarëve deklarues të...

17 Prill 2013

NJOFTIM PËR SHTYP Mbi pjesëmarrjen në takimin e V-të të nënkomitetit për Drejtësinë, Lirinë dhe Sigurinë në BE, Bruksel, Belgjikë. ILDKP përfaqësuar me znj. Aida Karapinjalli, specialist e sektorit të Marrëdhënieve me Autoritetet Përgjegjëse, me ftesë të Ministrisë së...

24 Mars 2013

NJOFTIM PËR SHTYP Inspektorati i  Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive kujton të gjithë të zgjedhurit dhe nëpunësit publikë që 31 Marsi i vitit 2013 është afati i fundit për deklarimin e interesave private periodike vjetore për vitin 2012. Në formularin e ri...