+355 42 228 516 info@hidaa.gov.al

Buxheti i Inspektoratit të Lartë

Relacion Sqarues

Realizimi i Regjistrit të Parashikimeve të Prokurimeve Publike,për vitin 2019.

Raport

Monitorimi i performancës së produkteve të buxhetit të ILDKPKI, për 8-mujorin e vitit 2019.

Raport

Monitorimi i performancës së produkteve të buxhetit të ILDKPKI për 4-mujorin e parë të vitit 2019.

Relacion

Realizimi i prokurimeve publike për 4-mujorin e parë të vitit 2019.

Regjistër

Parashikimi i Prokurimeve Publike për Vitin 2019, i ndryshuar.

Relacion Sqarues

Realizimi i Regjistrit të Parashikimeve të Prokurimeve Publike për Vitin 2018.

Plan-Buxhet

Plan-Buxheti i vitit 2016 i rishikuar.

PBA

2017 -2019

Raport

Realizimi i produkteve të buxhetit të ILDKPKI, për periudhën Janar-Shtator të vitit 2016

Raport

Monitorimi i performancës së produkteve të buxhetit të ILDKPKI për 4-mujorin e parë të 2018.

Raport

Monitorimi i performancës së produkteve të buxhetit të ILDKPKI për vitin 2017

Raport

Monitorimi i performances se produkteve te buxhetit te ILDKPKI, per 4-mujorin e pare te vitit 2017

Raport

Auditimi i ushtruar në ILDKPKI, viti 2013

Raport

Përfundimet e auditimit të ushtruar në ILDKPKI, viti 2013

Raport

Monitorimi i Buxhetit, 3-mujori 2014

Raport

Monitorimi i Buxhetit 6-mujori 2014

Raport

Monitorimi i Buxhetit, 9-mujori 2014

Raport

Monitorimi i Performancës së Produkteve Buxhetore të ILDKPKI për vitin 2014

Raport

Monitorimi i Produkteve,  Viti 2014

Regjistrër

Realizimi i Parashikimeve të Prokurimeve Publike për Vitin 2018

Regjistër

Realizimi i Prokurimeve Publike, viti 2017

Regjistër

Realizimi i Prokurimeve Publike per Vitin 2017

Regjistër

Parashikime te prokurimeve publike per vitin 2017

Regjistër

Kontrata te lidhura per periudhen Janar – Gusht 2016

Detajim

Shpenzimet dhe realizimi 12 mujor 2015, rishikimi i buxhetit 2015

Detajim

Shpenzimet Korrente per vitin 2017

Detajim

Shtesa dhe pakesime te planit te rishikuar te buxhetit te ILDKPKI, 2016

Relacion

Realizimi i Prokurimeve Publike per Vitin 2016

Relacion sqarues

Realizimi i prokurimeve publike per vitin 2017

Formati 9

Monitorimi i produkteve, 9-mujori i Buxhetit 2014

Formati 9

Monitorimi i produkteve 3-mujori i Buxhetit 2014

Raport

Monitorimi i performancës së produkteve të ILDKPKI për vitin 2019.

Regjistër

Realizime të prokurimit publik për periudhën (Janar-Dhjetor) 2019

Regjistër

Realizimi iParashikimeve të Prokurimeve Publike për 4-mujori e parë të vitit 2019.

Raport

Monitorimi i performancës së produkteve të ILDKPKI për vitin 2018

Regjistër

Realizimi i Parashikimeve të Prokurimeve Publike për Vitin 2018.

Plan-buxhet

Detajimi për Vitin 2015.

Raport

Monitorimi i performancës së produkteve të buxhetit të ILDKPKI për 8-mujorin e vitit 2018.

Raport

Monitorimi i Performancës së Produkteve Buxhetore të ILDKPKI për 3-mujorin e parë të vitit 2015

Raport

Monitorimi i performances se produkteve te buxhetit te ILDKPKI, per 8-mujorin e vitit 2017

Raport

Monitorimi i performances se produkteve te buxhetit te ILDKPKI, per periudhen Janar-Dhjetor te vitit 2016

Raport

Monitorimi i performancës së produkteve të buxhetit të ILDKPKI per 9-mujorin e vitit 2015

Raport

Monitorimi i performancës së produkteve të buxhetit të ILDKPKI, për 3- mujorin e parë të vitit 2016

Raport

Funksionimi i sistemit të kontrollit të brendshëm të ILDKPKI për vitin 2015

Raport

Monitorimi i Performancës së Produkteve Buxhetore të ILDKPKI për vitin 2015

Raport

Monitorimi i Performancës së Produkteve Buxhetore të ILDKPKI  për 6-mujorin e parë të vitit 2015

Raport

Monitorimi i Shpenzimeve  për 3-mujorin e parë të vitit 2015

Regjistër

Realizimi i prokurimeve publike per vitin 2016

Regjistër

Parashikimet e prokurimeve publike per vitin 2017, i ndryshuar v4

Regjistër

Parashikime të prokurimeve publike për vitin 2015

Regjistër

Realizimi i prokurimeve publike për vitin 2016, periudha Janar – Prill

Regjistër

Parashikimet e prokurimeve publike per vitin 2016

Detajim Mujor

Buxheti i vitit 2017

Detajim

Shpenzimet Korrente per vitin 2017, i Ndryshuar

Detajim

Plani i investimeve për Vitin 2015

Tabelë Detajimi

Shpenzimet kapitale ne zbatim te Aktit Normativ nr.1, date 29.07.2016

Relacion

Realizimi i Prokurimeve Publike për 8-mujorin e vitit 2017

Relacion Sqarues

Realizimi i Regjistrit të Parashikimeve të Prokurimeve Publike për 8-mujorin e Vitit 2018.

Formati 9

Monitorimi i produkteve, 6-mujori i Buxhetit 2014

Pyetësor

Sipas komponentëve të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit

NJOFTIM PER SHTYRJEN E AFATIT TË DORËZIMIT TË DEKLARATAVE TË INTERESAVE PRIVATE

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, duke marrë shkas nga situata aktuale, krijuar nga përhapja e infeksionit të shkaktuar nga virusi Covid-19, si dhe në kuadër të masave të marra për parandalimin e përhapjes së këtij virusi, njofton se:

1. Afati i dorëzimit të deklaratave të interesave private “Periodik/Vjetor 2019”, nga zyrtarët/subjektet deklarues dhe personat e lidhur, i cili në mbështetje të pikës 3 të nenit 7 të ligjit nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive, të Detyrimeve Financiare të të Zgjedhurve dhe të Disa Nëpunësve Publikë”, i ndryshuar, është 31 mars, do të shtyhet pa afat, deri në një urdhër të dytë.

2. Afati i dorëzimit të deklaratave të interesave private “Para Fillimit të Detyrës” dhe “Pas Largimit nga Funkioni”, nga zyrtarët/subjektet deklarues, të parashikuar nga neni 5/1 dhe neni 7/1 i ligjit nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive, të Detyrimeve Financiare të të Zgjedhurve dhe të Disa Nëpunësve Publikë”, i ndryshuar, do të shtyhet pa afat, deri në një urdhër të dytë.

Ngarkohen Autoritetet Përgjegjëse për Parandalimin e Konfliktit të Interesit pranë institucioneve publike, për të marrë të gjitha masat për njoftimin e zyrtarëve në institucionet përkatëse, si dhe në ato të varësisë.

Për çdo nevojë apo paqartësi, mund të kontaktoni me anë të postës elektronike në adresën:  ozguri@hidaa.gov.al.