+355 42 228 516 info@hidaa.gov.al

Akte nënligjore

Urdher Nr. 809, date 25.05.2017

Urdhër nr. 809, datë 25.5.2007 “Për përcaktimin e kategorisë së zyrtarëve të administratës tatimore, të cilët i nënshtrohen kufizimeve të nenit 32, të ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, të ndryshuar

URDHËR Nr. 1406, datë 05.09.2014

Urdhër nr. 1406, datë 5.9.2014 “Për miratimin e Rregullores për Parandalimin e Konfliktit të Interesave në ushtrimin e funksioneve publike në ILDKPKI”

Urdhër nr. 1008, datë 18.6.2014

Urdhër nr. 1008, datë 18.6.2014 “Për përcaktimin e kategorisë së zyrtarëve të administratës tatimore të cilët i nënshtrohen kufizimeve të nenit 32 të ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar

URDHËR Nr. 1007, datë 18.06.2014

Urdhër nr. 1007, datë 18.6.2014 “Për përcaktimin e kategorisë së zyrtarëve të administratës doganore të cilët i nënshtrohen kufizimeve të nenit 32 të ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar

URDHËR Nr. 3528, datë 23.06.2014

Urdhër nr. 3528, datë 23.6.2014 “Për zbatimin e nenit 21 të ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005″, i ndryshuar, për Agjencinë e Prokurimit Publik

URDHËR Nr. 28, datë 13.03.2014

Urdhër nr. 28, datë 13.3.2014 “Për përcaktimin e shkeljeve të tjera të ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar

NJOFTIM PER SHTYRJEN E AFATIT TË DORËZIMIT TË DEKLARATAVE TË INTERESAVE PRIVATE

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, duke marrë shkas nga situata aktuale, krijuar nga përhapja e infeksionit të shkaktuar nga virusi Covid-19, si dhe në kuadër të masave të marra për parandalimin e përhapjes së këtij virusi, njofton se:

1. Afati i dorëzimit të deklaratave të interesave private “Periodik/Vjetor 2019”, nga zyrtarët/subjektet deklarues dhe personat e lidhur, i cili në mbështetje të pikës 3 të nenit 7 të ligjit nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive, të Detyrimeve Financiare të të Zgjedhurve dhe të Disa Nëpunësve Publikë”, i ndryshuar, është 31 mars, do të shtyhet pa afat, deri në një urdhër të dytë.

2. Afati i dorëzimit të deklaratave të interesave private “Para Fillimit të Detyrës” dhe “Pas Largimit nga Funkioni”, nga zyrtarët/subjektet deklarues, të parashikuar nga neni 5/1 dhe neni 7/1 i ligjit nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive, të Detyrimeve Financiare të të Zgjedhurve dhe të Disa Nëpunësve Publikë”, i ndryshuar, do të shtyhet pa afat, deri në një urdhër të dytë.

Ngarkohen Autoritetet Përgjegjëse për Parandalimin e Konfliktit të Interesit pranë institucioneve publike, për të marrë të gjitha masat për njoftimin e zyrtarëve në institucionet përkatëse, si dhe në ato të varësisë.

Për çdo nevojë apo paqartësi, mund të kontaktoni me anë të postës elektronike në adresën:  ozguri@hidaa.gov.al.