+355 42 228 516 info@hidaa.gov.al

NJOFTIM PËR SHTYP

ILDKP GJOBIT 18 ZYRTARË PËR PROBLEME NË DEKLARIMIN E INTERESAVE PRIVATE

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive (ILDKP) ka vendosur masën administrative “gjobë” për 18 zyrtarë të niveleve të ndryshme, për mosrespektim të kërkesave ligjore për deklarimin e interesave private.

Në përfundim të procesit të deklarimit të interesave private periodike/vjetore, ILDKP ka kryer rakordimet e listës së subjekteve me deklaratat e dorëzuara. Nga veprimet administrative, ka rezultuar se 17 zyrtarë nuk kanë respektuar afatin ligjor për deklarimin e interesave private për vitin 2010. Pas komunikimit shkresor, subjektet nuk mund të justifikonin me arsye të ligjshme vonesën në plotësimin e detyrimit ligjor. Për këtë arsye, Inspektorati i Lartë vendosi gjobitjen e tyre, bazuar në nenin 44/1/c të ligjit nr. 9367, dt. 7.4.2005 ”Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”.

ILDKP ka aplikuar masën administrative gjobë edhe për 1 zyrtar, për të cilin pas kontrollit të deklaratës së interesave private ka rezultuar se ka shkelur rregullat e deklarimit të pasurisë.

Gjithashtu, Inspektorati i Lartë po përgatit gjobitjen e disa zyrtarëve të tjerë, të cilët nuk i janë përgjigjur në kohë kërkesave për korrigjimin e gabimeve materiale të vërejtura gjatë kontrollit paraprak të deklaratave të interesave private.

Këto masa synojnë ndërgjegjësimin maksimal të zyrtarëve për respektimin e kërkesave ligjore për deklarimin e pasurisë dhe për parandalimin e konfliktit të interesave.

Më poshtë gjendet lista e plotë e zyrtarëve ndaj të cilëve është aplikuar masa administrative:

 

ZYRTARËT E GJOBITUR PËR ”VONESË NË DEKLARIM”

 1. Mite    Mejdi              Kryetar Komuna Pogon, Gjirokastër        25,000 lekë
 2. Mark   Ruci                Kryetar Bashkia Rubik, Mirditë                25,000 lekë
 3. Pilo     Toto                Kryetar Komuna Brataj, Vlorë                   25,000 lekë
 4. Idajet Zyli                 Kryetar Komuna Kushovë, Gramsh          25,000 lekë
 5. Altin   Bregasi           Kryetar Komuna Selitë, Fier                       25,000 lekë
 6. Hil      Priska             Kryetar Komuna Katund i Ri, Durrës        25,000 lekë
 7. BardhiMeli                Kryetar Bashkia Patos, Fier                        25,000 lekë
 8. Hakik  Gjokola          Kryetar Komuna Lurë, Dibër                     25,000 lekë
 9. Muharrem Kurti       Kryetar Komuna Rukaj, Dibër                   25,000 lekë
 10. Perparim Shametaj  Kryetar Komuna Sevaster, Vlorë              25,000 lekë
 11. Alvano Murataj         Gjyqtar Gjykata e Rrethit Korçë               25,000 lekë
 12. Klodian Rado             Gjyqtar Gjykata e Rrethit Pogradec         25,000 lekë
 13. Dule Koka                  Doganier D.Doganave Gjirokastër             25,000 lekë
 14. Fatbardh Denizi        Doganier D.Doganave Gjirokastër             25,000 lekë
 15. Saimir  Dogjani          Permbarues   D.Përmbarimit Tiranë       25,000 lekë
 16. Ruben Jonuzi             Drejtor Kripa Vlorë, sha                             25,000 lekë
 17. Gjergji Brakaj            Drejtor Kripa Vloreë sha                            25,000 lekë

 

ZYRTARËT E GJOBITUR ”PËR SHKELJE TË RREGULLAVE TË DEKLARIMIT”

 1. Eqerem Shehu          Inspektor, D.Tatimeve Durrës                   10,000 lekë

 

______________________________________

Albi SERANI

PËRGJEGJËS PËR MARRËDHËNIET ME PUBLIKU